Profesjonalna lokata

Na Elektronicznej Giełdzie Kapitału Wystawiający korzystający z Profesjonalnej Lokaty, zakładają aukcje wskazując jaką kwotę i na jaki okres chcą zdeponować w banku, a Przystępujący, czyli banki które oferują opłacalne dla nich oprocentowanie tej lokaty.

Wystawiającymi są różne podmioty dysponujące wolnymi środkami pieniężnymi. Wystawiającymi mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe lub inne podmioty dysponujące wolnymi środkami pieniężnymi.

Przystępującymi są przede wszystkim instytucje nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w których lokaty mogą zakładać m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Wystawiający mają możliwość wykluczenia z aukcji podmiotów, które nie spełniają tego kryterium lub dopuszczenia do aukcji wskazanych imiennie podmiotów.

W efekcie licytacji powstaje zobowiązanie po stronie Wystawiającego do przekazania określonej kwoty w depozyt bankowy zwycięskiemu Przystępującemu na wskazany w warunkach licytacji okres, natomiast po stronie Przystępującego przyjęcie środków pieniężnych za zaoferowanym wynagrodzeniem.